Cuộn 1000m ống xẹp tưới nhỏ giọt phi 16mm- Kc 20cm, dày 0.18mm

650,000

Cuộn 1000m ống tưới nhỏ giọt, dây tưới nhỏ giọt 16mm

Dày 0.18mm

Khoảng cách 2 lổ phun 20cm.

Lưu lượng mỗi lổ phun 2L/h